Avelsfrågor

Denna sida är till för dig som vill veta mer

 

        

Tommy skriver

Genetik är läran om ärftlighet

Inte så sömnigt som man först kan tro         

Välkommen!

Först en sammanfattning av bakomliggande ideér som format rashundens historia och vilka problem detta fört med sig.

https://valles.n.nu/valleblogg

 

Underlag och referenser:


Biologi 1, klassisk genetik

http://ehinger.nu/undervisning/kurser/biologi-1/lektioner/klassisk-genetik.html


Gymnasiekursen, videolektioner, ex på modern flippad undervisning

http://ehinger.nu/undervisning/kurser/biologi-1/lektioner/klassisk-genetik/200-klassisk-genetik-monohybrid-klyvning.html

www.genteknik.nu

Boktips:

https://www.adlibris.com/se/sok?filter=author%3AHenrik%20Br%C3%A4nd%C3%A9n

Länkar till Per-Erik Sundgrens artiklar i ämnet (brukshundsklubbens hemsida)

skadliga gener:

http://www.brukshundklubben.se/Documents/2_funktionar/3_avel_halsa/Lathunden/artiklar/ah_lathunden_skadliga_gener.pdf


Naturens skydd:

http://www.brukshundklubben.se/Documents/2_funktionar/3_avel_halsa/Lathunden/artiklar/ah_lathunden_naturens_skydd.pdf


Korsningsavel:

http://www.brukshundklubben.se/Documents/2_funktionar/3_avel_halsa/Lathunden/artiklar/ah_lathunden_korsningsavel.pdf

http://shiba-no-kai.com/onewebmedia/Mer%20om%20parning.pdf

http://www.gillenias.se/Gillenias_kenneln/texter_referat_pesundgren.htm


Till vitreousdegeneration:

https://www.youtube.com/watch?v=RCITS-WUgOk&t=43s 

 https://www.youtube.com/watch?v=LnqTgs49498&t=490s

https://www.youtube.com/watch?v=JJ-BK9cKJ4

  

               

 

Innehåll
            

1. Wallenbergstiftelsen.Investor satning på molekylärbiologi

2. Rashundarnas inträde i historien

3. Cellen

4. Uppfödarnas ansvar

5. Ögonsjukdomar hos italienaren

6. På ögonkliniken

7. Korsningsscheman och monohybrid klyvning

8. Genterapi på hund

9. Rimlig teori om benbrott på italiensk vinthunden

10. Kan skadliga gener utrotas. Av Per-Erik Sundgren

11. Ärftlighetsforskningens historia

 

1 . Wallenbergsstiftelsen

har bidragit med nästan en miljard kronor för att finansiera Sveriges genom tiderna största medicinska projekt, färdigställandet av proteinatlasen.

 

Investor och Poker Wallenbergs satsning på molekylärbiologi

Projektet innebar att alla vävnader i människokroppen undersöktes och befintliga proteiner listades upp i respektive vävnad .Det visade sig att det finns runt 20.000 gener där varje gen motsvaras av ett speciellt protein. Proteinerna bildas i olika celler.

(sökord: proteinsyntesen)

Människan och hunden har ca 99% gemensamma gener och delar många sjukdomar. Här får man mycket gratis.Hunden används därför flitigt som försöksdjur. Kan vi bota hunden kan vi bota människan och tvärtom!


A) Om man skall förstå hundavel och problemen med sjukdomar är det helt nödvändigt att känna till hur rashundsaveln uppstod.

B) Det är också nödvändigt att känna till lite från grundskolans kurs i biologi ,där kunskap om en del av cellens funktioner ingår.

Saknas denna kunskap är det helt omöjligt att förstå rashundarnas helt onödiga sjukdomar

Vill du få insikter om

1) Vilken som är den ” Finaste familjen ” och få kunskap om rasavelns problem.

2) Veta vad en mutation är och veta varför saker nedärvs på ett speciellt sätt.

3) Italienarens vanligaste sjukdomar och veta vilken kunskap som krävs för att undvika att få dessa.

      kan du till en början skumma igenom följande:

 

 

 
Zeven o Hera

 

2. Rashundens inträde i historien

Fram till slutet av 1800-talet föddes runt om i världen upp hundar av olika typer .Oftast parades individer med önskade egenskaper som fungerat bra som jakt-eller vakthundar. Resultatet blev att vissa hundtyper utvecklades.

Carl von Linné:

Efter att ha kategoriserat våra växter ( sent 1700-tal ) gav sig vår nationalhjälte Carl von Linné på människorna. Han var den förste att dela in oss i fyra ”raser”.

Nationalismen började växa fram som idé under senare 1800-tal samtidigt som rasbiologin utvecklades.

Influerade av dessa tankar började inflytelserika och mestadels förmögna personer att bilda egna ”hundraser”.


En modell för rasen sattes upp och uppfödare med hundar, av lämplig typ, startade avelsjakten mot målet!

Snabbaste vägen dit var att para de hundar som var mest lika , dvs nära släktingar. En inavel utan tidigare motstycke sattes igång. Hundarna registrerades i stamböcker och efter en tid stängdes dessa.

Hundarna som registrerades blev på detta sätt rasrena (äkta). Parningar godkändes härefter endast med i boken registrerade individer.


De flesta av oss ligger inte med våra syskon och vi skaffar inte barn med våra föräldrar, även om beteendet finns. Min far var inte heller min morfar.

Det fanns alltså en hake!

Alla djur bär på skadade arvsanlag. När individer med önskade gemensamma arvsanlag parades fick man även träff på de icke önskade arvsanlagen. Detta medför vad vi kallar idag en genetisk defekt eller en genetisk sjukdom. Oftast behövs skadade anlag från båda föräldrarna för att sjukdom uppkommer.

Ju mer inavel desto fler genetiska defekter

Massor med defekta och missbildade individer föddes under denna tid och uppfödarna märkte snart att arvsgången oftast följde samma mönster som munken Mendel redovisat om korsning av växter år 1865. Hanteringen av såväl önskade egenskaper som defekter lärde man sig hantera i sk Korsningsscheman. Här ett ex. (blommor)

 

Här ett annat ex på Korsningsscheman från skaffa-barn-världen:

http://www.niomanader.se/grundlaggande-genetik/


Till hund igen. När stamböckerna stängdes fanns skadade gener av olika slag i de nyuppkomna raserna. 

Rasspecifika sjukdomar hade uppstått, alla resultat av inavel.


Om detta kan man tycka vad man vill, men vill man hålla sin ras frisk måste man förhålla sig till
detta. Man räknar med att det finns ungefär 400-500 ärftliga sjukdomar hos hund. Av dessa beräknas kanske hälften nedärvas genom s.k. enkel recessiv förärvning.

Varje levande organism har dubbel uppsättning genpar. Det fungerar så, att om den ena blir skadad så tar alltid den friska genen över. Den friska vinner nästan alltid. Detta hänger ihop med det naturliga urvalet. Mutationer sker ständigt. Lyckade mutationer sker ytterst sällan.

Vid parning delas cellerna och den nya individen får en gen från mamma och en gen från pappa. Ibland kan man få en skadad gen från den ene föräldern men det gör inget, då man får en frisk gen från den andre föräldern, så man förblir frisk.

Möjligheten finns dock, att man kan få en skadad gen både från mamma och pappa. Då finns ingen frisk gen alls som kan ta över. Det är då en ärftlig sjukdom uppstår.

http://ehinger.nu/undervisning/starta-har/nyheter/7020-varfor-man-tror-att-man-har-ratt-aven-om-man-har-fel.html

Att inom en ras använda för få individer i avel är aldrig bra. Inavel gör nämligen att risken för recensent nedärvda sjukdomar och defekter som till exempel PRA och extra tår ökar.

– Det spelar ingen roll om du kallar det för inavel eller linjeavel, det är lika skadligt i längden ändå, säger Ulrika Sörlid, utbildad biolog (agrias sida)

I motsats till bakteriellt - och virusorsakade sjukdomar är alltså en genetisk sjukdom en bristsjukdom (saknas fungerande gen). Parar du två sådana individer som båda saknar denna gen kommer alltså alla valpar också sakna genen.

       Hur gick det då för den italienska vinthunden?

Epilepsi, olika ögonsjukdomar, hjärtfel,benbrott, kryptochism, knäledsluxation, höftkulefel, sterilitet orsakad av outvecklade bitestiklar och sköldkörtelfel är några som är mer eller mindre vanliga.


För att undvika att dessa sjukdomar ökar i rasen krävs kontroll av avelsdjuren. Ingen avel på defekta individer och ingen ökning av inavelsgraden medför att nivåerna sjunker för varje generation. En inavelskoefficient på 0,0 % innebär endast att du inte ökar på redan befintliga inavelsproblem.


Inavelsgrad är dessutom bara ett medelvärde på hur många genpar som statistsikt sätt förekommer i homozygot (se Ehinger) uppsättning och runt ett medelvärde kan det vara ganska stor spridning.


En del raser är så inavlade, att om det hade det gällt getter, så är det sannolikt att länsstyrelsen gått in med ett genetiskt bevarandeprogram.


I detta ämne helt okunniga uppfödare har experimenterat med inavel. Gränsen mellan hundavel och plågsamma djurförsök överskrids.


Genom att kopiera förhållandena i naturen kan man på ett enkelt sätt hålla rasen frisk över tid genom ett standardiserat enkelt avelsprogram.


Svåra problem uppstår då det i rasen inte finns tillräckligt många friska hundar kvar. Då krävs lite kännedom om genetik.


3.
  Cellen och grundläggande genetik. 
Grundskolans kurs i biologi.


Börja med att ställa dig framför spegeln och ställ dig frågan: Hur blev det så här? Hur blev du själv till?

Du började som ett befruktat ägg men vad hände sen? Ägget är en cell. Cellen delade sig och blev två. Dessa fortsatte och dela sig och blev fyra, som blev åtta, sexton osv.

Denna process pågår hela tiden i din kropp, celler dör och nya bildas. Miljarder kopieringar sker.

För att förstå avel med hundar, vilket är målet med denna text räcker det med en schematisk bild av cellen. Så här presenteras det också i nians biologikurs.

Schematisk bild av cell:

 

1) Som du ser på bilden innehåller cellen en kärna, cellkärna. Denna innehåller ritningar till hela din blivande hund, DNA. Du kan likna kärnan vid en hårddisk.

2) Cellkärnan skickar denna information till små proteinfabriker (ribosomer) som producerar de ämnen som den blivande kroppen behöver. Både för att utvecklas och underhållas. Du kan likna fabrikerna med datorns processor. När produkterna är färdiga, ofta proteiner, slussas de ut ur cellen till rätt ställe.

Hur fungerar det när cellerna blir fler? Och hur vet de nya cellerna vad de skall göra?

När en cell delar sig och blir två delas också DNA. Dna är arvsmassan.

Ritningarna finns också nu i de nya cellerna. Cellerna kopierar sig.

 Ovan-Ajson-ett lyckat resultat av miljarder celldelningar.

Cellerna får efter hand olika uppgifter och får ofta namn efter sin funktion. Biologer menar att alla celler som finns i dag har bildats genom att en annan cell har delat sig och blivit två. Detta medför i sin tur att alla de otroligt många celler som finns på vår jord härstammar från en enda urcell, eller möjligtvis ett par sådana, som levde för flera miljarder år sedan. Det är en svindlande tanke, men alla organismer har förmodligen ett gemensamt ursprung, om än långt tillbaka i tiden.”

(naturvetenskap.org)


Avsnitt 2. 

Vad är en mutation?

Det sker säkerligen miljarder kopieringar varje dag/individ. Det händer då och då att det blir fel. Visserligen finns ett reparationssystem som rättar till felen, men ibland slinker ett fel igenom. Detta innebär att avsett protein inte kan produceras. Har detta fel uppstått i könscellerna blir felet ärftligt. Upptäckten av reparationssystemet genererade  nobelpris i medicin.

genteknik.nu

4.  Uppfödarnas ansvar

Kan man som enskild duktig uppfödare på sikt föda upp bara friska fina hundar?

Det är fullt möjligt men då behöver man ha minst 50 -100 egna avelsdjur .Så för det flesta är det en omöjlighet,så man blir ,oavsett om man vill eller inte, beroende av andra.

Problemet är i korthet följande:

Ingen uppfödare kan veta vilka sjukdomsanlag det speciella djuret bär på, och slumpen styr vid befruktning. Provar man att” akta” sig fram genom att hålla sig till vissa linjer ,drabbas man tyvärr av bakslag. Val av vissa överlägsna” linjer” gör att inavelsfaktorerna ökar och du får istället nya sjukdomar!

En inavelskoefficient på 0,0 innebär heller inte, att du inte har någon inavelsproblematik, utan endast att du inte ökar på den inavel rasen redan har.

Hur gör man då?

 

Avelsregler som håller rasen frisk

 

1. Avel bara på friska djur och vuxna djur

Detta kan tyckas självklart men eftersom de genetiska sjukdomarna ofta visar sig först vid tvåårsåldern ( epilepsi ofta ännu senare ) krävs att avelsdjuren är vuxna innan parning .Först då vet du att hunden är frisk.Låt tiken bli tre år och hanen helst ännu äldre.


Eftersom du t.ex. inte kan upptäcka ögonsjukdomar på egen hand är ögonlysning ett krav. Komplettera med en vanlig vet. undersökning.

 


2. Varje hund får bara bli far eller mor till ett begränsat antal individer

En hund kan vara anlagsbärare för en eller flera sjukdomar även om den är frisk, och lämnar dessa gener vidare till varannan avkomma i genomsnitt.

För många avkommor gör också att alltför många avkommor i nästa generation blir för nära släkt.

 


3. Avla inte på individer som är nära släkt (inavel)

 


4. Antalet individer får inte bli för litet (jfr Sveriges vargstam)

 


Dessa regler ser enkla ut och det är precis det som är meningen

De är framtagna av Professor Per-Erik Sundgren vid statens Lantbruksuniversitet, expert och dåvarande chef på smådjursavdelningen, numera tyvärr avliden. Han är fortfarande den störste auktoritet inom hundavel-hälsa och har bl.a  konstruerat SKK.s Avelsdata.


A. Meningen är att varje uppfödare inte skall behöva vara expert på genetik för att bedriva avel.


B. Reglerna skall vara lätta att förstå för alla


Reglerna överlåter också så mycket som möjligt till uppfödarna att bestämma vilka djur som skall avlas på.


Bakom reglerna ligger många sannolikhetsberäkningar för att stämma av riskerna för dubblering av skadade gener.


Följer alla rekommendationerna blir varje ny generation friskare än den förra.


Läser man igenom avelsstatistiken hittar man mängder av avsteg från ovanstående regler, därav alla gendefekter i vår ras.

 

5. Ögonsjukdomar hos italienska vinthunden.

Vitreousdegeneration

Ögonproblemen är värda ett eget kapitel.


För några år sen försökte jag förklara de vanligaste ögonsjukdomarna och deras ärftlighet.

 

Det hela började med att jag åtog mig uppdraget från SRIV att utreda ögondefekterna i rasen.


Det var lite knepigt eftersom SKK.s ögonpanel och SKK.s avelskommité lämnade uppgift om att de saknade kunskap om just dessa defekter Så där var det stopp.


Så det var bara att jobba vidare! Avelskommitén påstod också att typ ”ingen i hela världen visste vad detta var”.


Detta var givetvis nonsens. Defekterna är upptagna som ärftliga sjukdomar i internationella register och den som satt dit dem måste ju ha vetat vad de innebär!


Att veterinärer i gemen inte har kunskap är ju helt naturligt eftersom defekterna är begränsade till vissa raser.


Ögonveterinär Nils Håkansson Wallin, föredragande vid 2014-års ögonkongress, gav oss vid en telefonintervju följande råd ang VD. (jfr med ovanstående avelsregler).


1. Avla inte på defekterad hund. Avkomma, syskon, mamma o pappa är okej om de är fria.

 

2. Lys också bara friska ögon och inte infekterade då uppvisad vd kan vara tillfällig.


3.Använd äldre hanar i avel, meningslöst att lysa innan två års ålder.

Detta stämmer också överens med ovanstående avelsrekommendationer.Illustration av sjukdomen:

https://www.youtube.com/watch?v=RCITS-WUgOk&t=43s 

https://www.youtube.com/watch?v=LnqTgs49498&t=490s

https://www.youtube.com/watch?v=JJ-BK9cKJ4w

Resultatet samlade jag ihop i en studie jag kallar VP och Vd (pdf). Sjukdomen finns även hos människa( se youtube-filerna) varför jag gjorde ett studiebesök på en ögonklinik. I rasen finns också katarakt och glaukom (grå och grön starr).

Jämför också min studie med filerna ovan.

vitreusdegeneration-och-vitreusprolaps.pdf  

  ogonprobl--.pdf

  ogonproblem-hos-italiensk-vinthund-sammanf.pdf

   ogonproblem-hos-italiensk-vinthund-sammanf.pdf

 

 

6. På Ögonkliniken

 

Nyfikenheten drev mig till att ordna ett studiebesök på en ögonklinik på ett regionssjukhus, efter att både ”Fråga doktorn” och engelska ”Akuten” gjort reportage om ögonsjukdomarna vi har gemensamma med våra hundar.


För första gången träffade jag medicinpersonal med kunskap i ämnet. Det var häftigt att få titta in i riktiga VD-ögon, genom avancerade linser, och konstatera att det såg likadant ut som i mina teckningar i Studien.


Mycket kort:


Patienten upplever plötsligt synstörningar. Vårdcentralen skickar omgående patienten till Ögonklinik.


Här fastställs att trådarna som håller fast glaskroppen har börjat lossna .Patienten upplever prickar, trådar och ibland slöjor som åker i synfältet. Ibland upplevs blixtar som jag skrev om i studien. Blixtarna kommer då glaskroppen lossar och drar med sig en bit av näthinnan. Elektriska signaler skickas då genom synnerven.


1. Vid detta fel svetsas hålet i näthinnan omgående med laser.


2. När cellerna dött i glaskroppen och trådarna lossar och glaskroppen faller ihop och inte är genomskinlig längre, vad gör man då? Genterapi- frågade jag (liknande terapier har utförts).


Jag hade fel. Istället….


3. Hela glaskroppen sugs tom på sitt innehåll och fylls istället av en gas som reagerar kemiskt med vatten och blir en ny syntetisk glaskropp. Oftast lyckas det.


Tillsammans med läkaren slog vi sedan lite i facklitteraturen och checkade Ha-syran i glaskroppen. En trivsam och mycket givande dag med intresserad kunnig personal med rätt attityd.


Ärftlighet var inte deras grej, eftersom pensionärer brukar ha annat för sig än att avla barn.

.


Patientintervjuer


1. 40-årig kvinna med jobbiga synstörningar fick av läkare besked om att ”hennes glaskropp var ungefär dubbelt så gammal som hon själv”. Kvinnan får invänta ytterligare försämring innan åtgärd.


2. Patient i 50-årsåldern som fått vänta på tid genom annan vårdcentral i över en vecka opererades akut .Näthinneavlossning.


3. 55-årig kvinna med synstörningar-slöjor o prickar. Ingen åtgärd men vid förändring skall hon skyndsamt kollas igen.


Här kontaktades patientens tio år äldre bror som visade sig ha fått en ny glaskropp efter att också fått byta lins (starr). Denna lins lossade eftersom det bildades vatten mellan linsen och glaskroppen. Ny lins med hullingar hade nyligen opererats in.…

 

7. Korsningsscheman och monohybrid klyvning.

Kolla länken till Ehinger-Klassisk genetik-monohybrid klyvning

Nedan en förenklad version:

En genetisk sjukdom uppstår då hunden har fått en skadad (muterad) gen både från tiken och hanen i det nybildade genparet. Saknas frisk gen resulterar detta ofta i en viss sjukdom.

Gen= anlag. En hund behöver minst en frisk gen i ett genpar för att inte en viss sjukdom skall uppstå.

  En hund kan ha två friska gener              AA   =    Frisk hund

  En hund kan ha en frisk och en skadad   AB   =     Frisk anlagsbärare

  En hund kan ha två skadade gener          BB  =      Defekt hund

Bättre överblick fås genom ett s.k. korsningsschema (se Ehinger-länken)

            1.                                  2.                             3.

           4.                           5.                         6.

 

 

Vad händer om man parar en sjuk hund med t.ex PRA (ögonsjukdom som leder till blindhet) med en helt frisk hund med båda generna i genparet intakta?

Se fig 2. A- A i översta raden står för den friska hunden och B_B i vänstra kolumnen står för den ögonsjuka hunden.

Titta sedan i de fyra kvadraterna. Alla hundar blir AB, dvs alla är friska eftersom de fått en fungerade gen.

Se fig. 4. Här korsar vi två sådana hundar med varandra AB-AB. Vi får här en sk


Monohybrid klyvning

Mono för att det är en! gen inblandad och klyvning för att man får tillbaka både helt friska hundar, AA helt i avsaknad av skadad gen och sk. anlagsbärare AB. Man får också tillbaka sjuka individer BB.

Alla dessa rutor är lika sannolika så räknar man in 100 sådana uppkomna valpar får man (25% i varje ruta) ca

25 valpar, friska utan något skadat anlag.

50 valpar, friska valpar men de bär på anlag för den fruktade sjukdomen

25 valpar som kommet att bli blinda ganska tidigt.


Alltså:  75 valpar kommer inte att bli blinda men 25 st kommer att tappa synen.

På genetikspråk kallar man detta förhållande monohybrid klyvning med delningstalet 3:1

Fundera på vad fig4. innebär om du upprepar denna några generationer!

http://ehinger.nu/undervisning/kurser/biologi-1/lektioner/klassisk-genetik/200-klassisk-genetik-monohybrid-klyvning.html

Den aktuelle genen finns alltså i två varianter ,den skadade som det behövs två av för att den skall slå igenom kallas recessiv, den oskadade dominant.

vitreusdegeneration-och-vitreusprolaps.pdf  
länk till italienarens vanligaste ögonsjukdomar

 

Nedan ex på sk dihybrid klyvning (två olika gener på olika kromosomer)

http://www.niomanader.se/grundlaggande-genetik/

 

8. Genterapi på hund

Nedanstående bild fångades under ett föredrag av Thomas Björklund, neuromodulering, Lunds.universitet. Hunden har en ögonsjukdom som leder till blindhet, PRA.

Hunden botades med genterapi. Sjukdomen innebär att en gen muterat och inte kan fullgöra sin uppgift. Celler dör. Stamceller tas från en annan hund och överflyttas till ett mycket litet virus.

 

 

Viruset ”töms” på innehållet tills nästan bara skalet återstår,fylls sedan med stamcellerna. Viruset sprutas in i ögat och letar sig in i värdcellen, bildar ”rätt” enzym. Och hunden förblir frisk. Samma försök har gjorts på nattblindhet på ett barn med lyckat resultat.

Björklund forskar i vanliga fall på Parkinssons sjukdom på Lunds universitet.

 

9. Rimlig teori om benbrott på italiensk vinthund

Ex. Den italienska vinthunden bryter ofta benet under stor stress, både hos hunden och ägaren. Ofta vid en viss ålder och, som vissa uppfödare noterat, oftare i vissa ”familjer”. Visserligen kan hunden utsättas för yttre våld, och brottet förklaras av tunna ben, men ben bryts helt plötsligt vid en promenad över köksgolvet. Fenomenet finns också i andra raser med små korta tjocka ben.

Benet anläggs från början som broskvävnad som efter hand mineraliseras. Samtidigt som detta sker producerar celler i benvävnaden ämnet kollagen. Detta gör att benet blir smidigt och elastiskt. Processen kallas kollagensyntesen och styrs av en gen i cellens kärna. Den bestämmer när och hur mycket kollagen som skall bildas Kommer produktionen igång för sent eller är för låg ligger det nära till hands med ett benbrott Benet blir skört. Om man av någon anledning får i sig för mycket testosteron ökar produktionen snabbt men överdos medför produktionsstopp med benbrott som följd. Så allting stämmer.

Detta är bara en teori men är den rimlig?

Jag frågade min ortoped som bytt mina knäleder. Han ansåg teorin mycket rimlig och den styrktes också av motsvarande benbrott hos växande tonåringar.

Hunden som bryter benet saknar alltså förmåga att sköta sin kollagensyntes. Detta innebär att hunden har fått en sådan felkopierad gen från både sin mamma och pappa. Det räcker nämligen med en ( 1) okej gen för att det skall fungera.

Värt att kolla! Googla "proteinsyntesen".

Karolinska institutet år 2015

Kollagen är ett trådigt protein som finns i ben och som fungerar ungefär som armering i betong. Eftersom sjukdomen beror på oförmåga att bilda kollagen i benen har forskare vid Karolinska Institutet tagit fram en särskild sorts stamceller. När stamcellerna injiceras i kroppen hos den som är sjuk söker de sig till skelettet och producerar kollagen och stärker benet. Studier på möss har visat positiva resultat av behandlingen och några barn i Sverige har också fått prova den.

https://ki.se/nyheter/start-for-unik-stamcellsstudie-vid-medfodd-benskorhet

10. Kan skadliga gener utrotas?

Prof. Per-Erik Sundgren

Denna text innehåller allt du behöver veta för att kunna handla rationellt.

http://www.brukshundklubben.se/Documents/2_funktionar/3_avel_halsa/Lathunden/artiklar/ah_lathunden_skadliga_gener.pdf

En av de bästa texter som finns i hundavel av Per-erik Sundgren, av många ansedd som världens främste hundgenetiker.


11. Ärftlighetsforskningens historia

Under senare delen av 1800-talet gjorde Abboten Mendel sina bastarderingsförsök på klosterträdgårdens växter. Han fann att vid korsning av två växter, växt med vit blomma och växt med röd blomma, blev resultatet inte växt med rosa blommor utan det blev antingen vita eller röda blommor. Korsade han sedan sådana bastarder kom det fram både vita och röda blommor enligt ett visst förhållande.

A+2Aa+a


Denna formel är den formel som brukar åskådliggöras i sk ”Korsningsscheman" och användes inom avel för att visa sjukdomar och deras förärvning.

 

Denna formel är basen i ärftlighetsläran. Det skulle ta ytterligare hundra år innan man kom på varför det förhöll sig så.


Mendels arbete blev berömt och han blev respekterad i samma klass som Darwin.


1910 avtäcktes en staty av Mendel. Engelsmannen Bateson prisade den vetenskapliga forskningens framsteg och betonade att alla nationer skulle sluta sig samman när det gällde att omhulda vetenskapen. Han slöt med Schillers ord:


Alle menschen werden Bruder”. Detta var alltså 1910.


1914 började i stället Europas folk att slå ihjäl varandra i Första världskriget. Ur nationalromantiken sprang nationalismen ut.


Herman Lundborg, svensk läkare och psykiatriker blev världsberömd för ”Listerundersökningen” och utvecklade tillsammans med andra, rasbiologin. Rasbiologiska intstitutet infördes 1922 med riksdagens goda minne. Målet var att visa svenska ungdomar vilka de skulle para sig med och att lära dem att akta sig för ”främmande". En svensk förbättrad rastyp var önskvärd 80.000 människor steriliserades. Rashygien var ordet på modet.

 

 

I Sverige råkade främst samerna illa ut.


Herman blev populär hos nazisterna som tog till sig hans ideér. Vidriga experiment utfördes på människor, jag hoppas ingen glömt. Som alla vet slutade det i Förintelsen. Herman gifte sig till slut, då han blev änkeman, med en ”främmande” kvinna och fick barn, men hans beundran för nazismen höll i sig fram till hans död.


I Ryssland fanns drömmen, att i stället hitta bastarder (hybrider) som kunde vara till nytta i sovjetsystemet. Ryssarna (Ivanov) fångade apor i Borneå och fraktade hem dessa. Några av dessa inseminerades med människospermier. De flesta apor dog under resan men en del överlevde och en hel del patriotiska kvinnor ställde upp för att låta sig insemineras av apspermier!


Allt för staten!


Planer fanns på att transplantera aptestilkar till betydande ryssar för att förhöja livskraften. Vissa professorer var tänkta att bli far till ca 10 000 barn. Detta stupade på Stalins lynnighet. En vecka var professorn på topp, nästa vecka i onåd och avrättad.Stalin ändrade sig och tyckte sedan att vanligt folk kunde para sig.Homo Sovjeticus skulle tas fram med hjälp av beteendevetare som Pavlov (han med hundarna).

 

Tyske Joseph Mengele, naziläkare, genetiker och människorättsbrottsling. Värre än så här kunde det inte bli. Fasansfulla experimentella operationer på barn utan bedövning bl.a. fick en för lindrig död på en brasiliansk kust där han drunknade på 1970-talet.

I slutet av andra världskriget började  rastänket försvinna och beteendevetarna fick istället börja beskriva livet. Nu var vi plötsligt alla lika! Detta synsätt rådde under åtskilliga decennier.

 

Under 1970-talet skedde ett verkligt paradigmskifte.

Medborgerliga rättigheter accepterades mer och mer och den dubbla dna-spiralen upptäcktes. Plötsligt kom förklaringen på den fromme Mendels observationer.

Genforskningen tog fart och nya kunskaper kom i accelererande fart.

Richard Dawkins formulerade en ny förklaringsmodell för allt levande med genen som minsta drivande enhet i evolutionsprocessen i boken ”den själviska genen”.


Den dubbla dna-spiralen

 

Dawkins är en sann humanist och vänder sig även emot vår nutida djurhållning (boskap och andra födodjur), ett system han liknar vid dåtidens slaveri.


Vi tackar för boken "Verklighetena magi" där han på ett kul sätt visar oss hur evolutionsprocessen fungerar. Han har skrivit ungefär 200 andra böcker.


Från forskning till utbildningssidan brukade det ta ca 30 år. Nu går det antagligen lite fortare.


1945 slutade andra världskriget. Ungefär runt 1960 slutade vår ariske biologilärare med sina rastypningar av oss elever. Verktyget som användes för skallmätningar stoppades ner i lådan.


I gymnasiets biologistudier (huvudämnet) gällde nu nya områden som jämvikt i naturen, kombinerat med de vanliga småfåglarna. Ärftlighetsfrågor var helt bortblåsta från all undervisning. Ej heller senare på universitetet dök de upp. Detta är en orsak till att kunskapen om genetik är begränsad hos både svenska läkare och veterinärer.


Man kan säga att Sverige drabbades av en grym rasbiologisk baksmälla.

 


Rasbiologiska institutet

Allt som påminde om denna Sveriges skamliga tid gömdes undan. Svenska gymnasieelever har inte fått någon insikt i denna del av Sveriges historia (har kollat läroböckerna ). Alltför många betydelsefulla personer var antagligen inblandade i dessa känsliga frågor.

Modern forskning kommer med svar. Fortsättning följer…


Repetition:


Parar du en hund med en genetisk sjukdom med en frisk hund blir avkomman frisk, men alla valpar blir anlagsbärare för denna sjukdom. Parar du sedan två sådana här friska anlagsbärare kan dessa anlag träffa på varandra (genom monohybrid klyvning) och det föds nya hundar med denna sjukdom. Idag bär t.ex var annan hund på anlag för epilepsi. Detta har genererat att ca var tionde hund får epilepsi. Du vet inte heller vilka hundar som bär på anlagen för sjukdom.


Provar man att "akta” sig fram, drabbas man tyvärr av bakslag. Val av vissa överlägsna ”linjer” gör att inavelsfaktorerna ökar och du får istället nya sjukdomar.

En inavelskoefficient på 0,0 innebär heller inte, att du inte har någon inavelsproblematik, utan att du inte ökar på den inavel rasen redan har.


En gen kan t.ex styra en process, som t.ex bildandet av en hjärtklaff. ”Sonic the hedghog” -genen (döpt efter sega) styr signalen som bestämmer hur många fingrar och tår vi får. Andra gener styr balanser mellan olika ämnen i kroppen, som salthalter och syrahalter. Vi klarar oss med en frisk gen i varje par, dvs den ena kan vara skadad utan att ett fel uppstår.


Alla dessa fel är inavelskonsekvenser. Men hur hanterar man detta?


Ni som sett ”Hundraåringen som…” minns kanske när Robert Gustavssons rollfigur utsattes av ett operativt ingrepp av en darrhänt läkare.


Denne läkare var dåtidens störste ”expert” inom branschen, framstående läkare och psykiatriker. Tillsammans med statistikern Wollin utförde de en gigantisk undersökning av 2000 människor på listerlandet där en Progressiv variant av epilepsi dykt upp (baltsjukan). Människor gifte sig här inom släkten för att behålla sina jordplättar. Kartläggning skedde och man fann sjutton fall av Ep som härleddes till två personer.


Kusinäktenskap förbjöds och sedan dök det inte upp några nya fall. Mannen var Herman Lundborg. Han fick för detta många internationelle pris framförallt i Tyskland. Undersökningen håller vetenskapligt än i dag. Herman var också influerad av nationalromantiken och sedermera nationalismen. Han förde också sidoanteckningar i materialet gällande etnicitet, sexuell läggning,social status m.m.


Detta resulterade 1922 i bildandet av rasbiologiska institutet, med hela riksdagens godkännande. Uppgiften för institutet var att kartlägga skillnader mellan människor. Men inte bara det, utan även att lära en bred allmänhet att se skillnad på folk och folk. Upplysningskampanjer spred budskapet att det var viktigt att kunna känna igen de främmande och plugga in skillnaderna i deras ansikten och kroppar. Det var av nationell vikt och mest avgörande var att nå ungdomar, så att dessa kunde välja en person av rätt sort att avla sina barn med. Speciellt samerna råkade illa ut.


Ca 80 000 människor steriliserades i Sverige under denna tid.


Detta vansinne infiltrerade hela svenska samhällskroppen ända tills början av 1960-talet. I realskolan hade vi läst om arvsanlag och varje biologstudent kunde härleda arvsgångar. Vår ariske biologilärare skruvade på ett verktyg på våra huvuden och mätte våra skallar så att han kunde dela in oss i rastyper.


Sedan skedde ett paradigmskifte


På gymnasiet på 60-talet handlade biologin om växter, spindlar och småfåglar igen. Biologin nedvärderades och då jag läste pedagogik på universitetet hade beteendevetarna tagit över beskrivningen av livet. Nu var vi alla lika från födseln.


Ingen med karriärambitioner ville ta med tång i rasbiologin igen. Hela ämnet ströks i alla gängse utbildningar. Dagens institutionschefer utbildades under denna tid!


Jag glömde visst att säga att hela rasläran också var vetenskapligt helt fel
. Denna epok i svensk historia har tystats ner och finns inte med i svensk gymnasielitteratur. Man börjar nu lätta på rasbiologins arkiv. Alltför många betydande personer var inblandade i samarbetet med tyskarna och skammen har legat tung över vår nation. Denna epok i svensk historia är viktig att komma ihåg eftersom dessa idéer har börjat visa sina fula trynen både i Sverige och Europa igen.


I England och USA, vilka hade en helt annan roll i andra världskriget än Sverige har arvsforskningen fortsatt och efter att den dubbla dna-spiralen upptäcktes i mitten av 70-talet skenar forskningen. Molekylärbiologin utvecklas i rasande fart och genererar nobelpris efter nobelpris. Årets kemipris gick till uppfinnaren av ett nytt mikroskop där det går att se inuti cellerna och se nya proteiner veckas i proteinfabriken (ribosomen). Det går att se ända ner till molekylnivå.


https://genteknik.nu/crispr/https://genteknik.nu/crispr/


http://fof.se/tidning/2017/7/artikel/viktig-seger-for-gensaxens-uppfinnarehttp://fof.se/tidning/2017/7/artikel/viktig-seger-for-gensaxens-uppfinnare


Hur uppstår livet? Gud eller slumpen? Religiösa samfund intresserar sig och ger ut faktiskt riktigt bra beskrivninger på hur cellerna fungerar. Skapelse genom intelligent design eller slumpen? Hur påverkar våra gener oss? Hundarnas genetik gör dem lämpade i att forskningen att bekämpa sjukdomar vi har gemensamt.


En god vän (dubbel överläkare dessutom vilket inte hjälpte) dog i en fruktad genetisk sjukdom som 40-åring. Idag är lösningen nära. Arvsgången enkel. En felande gen. Nya stamceller förs in i virusceller.


Nästa år kommer sannolikt nytt liv framställas genom syntetiskt dna, endast utifrån material som fanns på jorden efter Big Bang.


Framtiden ter sig ohyggligt spännande. Men till något mycket enklare:

 

Hur håller man då en ras frisk?

Med dagens kunskap är det enkelt. Professor Sundgren gjorde för länge sedan ett litet avelspogram för den italienska vinthunden. Det ser mycket enkelt ut men bygger på all den kunskap som finns i ämnet:


Dessa enkla regler är anpassade så att två sjukdomsgener får så liten sannolikhet som möjligt att träffa på varandra vid parning. Detta överlåter också resten till uppfödaren att bestämma vilka hundar hen tycker skall gå vidare i aveln.


Det enda som behövs är en vanlig hälsoundersökning hos veterinär inklusive ögonlysning. Inga dyra gentester kommer heller att behövas varken nu eller senare.


Avla endast på friska djur, ganska självklart eller hur?


Då måste du vänta tills hunden är vuxen. Låt tiken bli tre år innan avelsdebut. Först då kan du vara någorlunda säker på att hon är frisk. Låt gärna hanen vara fyra år eller mer.

 

En duktig affärsman måste kunna göra affärer med sina ovänner.


Som uppfödare tvingas du ibland inse att din värste ovän har en hund som du behöver i ditt avelsarbete. Då är det nödvändigt att lägga känslorna åt sidan och inleda ett, ofta för båda parter, givande samarbete.


    epiepi.pdf  Epilepsiartikel

 


Du når mig oftast på 0764 700 631 om det är ngt du undrar över.

Hälsningar
Tommy